فروشگاه آنلاین کشاورزی

ترکیبات سمی موادی هستند که سیستم بسیار پیچیده واکنشهای بدن انسان را مختلف می سازند و باعث

ناراحتی بیماری و یا حتی مرگ می شوند مقادیر کشنده ترکیبات سمی معمولا برحسب میلی گرم ترکیب به ازا

هر کیلوگرم وزن بدن موجود زنده تحت عنوان Dose بیان میشوند مطالعه روی اثرات سوء نباتی نشان داده است

بعضی از آفت کشها چون حشره کشهای الی کلره به دلیل پایداریشان درخاک نه تنها ممکن است محیط را

برای نباتاتی که در تناوب زراعی وارد می شود نامطلوب سازند بلکه ممکن است از طریق نقل و انتقال جذب در

انسان چربی و بالاخره ورود به زنجیره غذایی موجبات آلودگی بخشهای مختلف بیوسفر را فراهم سازند و

حیات انسان و جانداران دیگر را به خطر اندازند

در تماس باشید

جهت مشاوره رایگان با کارشناسان می توانید با ما در مکاتبه باشید

09151302231

خراسان رضوی – کاشمر
خیابان شاهد _ نبش شاهد ۵

info@shopmihansabz.ir

نام :
موضوع:
محتوا: